Maintenance Software

ติดตั้งโปรแกรมซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล (CMMS) 
เพื่อยกระดับทุกกิจกรรมบำรุงรักษาให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ

ออกแบบ ติดตั้งระบบซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล (CMMS)

มีระบบซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล (CMMS) ที่ช่วยให้กระบวนการซ่อมบำรุงเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยการออกแบบระบบ Computerized Maintenance Management System จาก DTCi
CMMS - PMII

CMMS คืออะไร?

     Computerized Maintenance Management System (CMMS) หรือ ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ คือ ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมและบำรุงรักษาของบริษัทโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ ซึ่งในอดีตระบบ CMMS จะมีบทบาทในการดูแลจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานหรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถทำงานได้อยู่ตลอดเวลามากยิ่งกว่านั้นระบบกิจกรรมซ่อมบำรุงของโรงงานที่มีขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อน ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันระบบ CMMS ถูกนำมาใช้ในการจัดการงานบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของอุตสาหกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เช่น โรงพยาบาล โรงแรมหรือศูนย์การค้า เป็นต้น โดยระบบ CMMS สามารถบริหารจัดการกิจกรรมบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานระบบ CMMS ร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบ Scada ระบบ PLC ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ระบบ RFID หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) และตู้ Kiosk เป็นต้น

หน้าที่และคุณสมบัติขั้นต้นของ CMMS ควรมีอะไรบ้าง?

ระบบ CMMS จะต้องมีฟีเจอร์ที่ครบครอบคลุมทุกกิจกรรมงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและต้องตรงตามมาตรฐานสากล โดยฟีเจอร์หลักที่ระบบ CMMS ควรมีได้แก่

 1. ระบบบริหารการซ่อม (Work Order Management) ซึ่งรวมถึงระบบการแจ้งซ่อม ระบบใบคำสั่งซ่อม  ระบบการตรวจรับงานซ่อมและปิดงานซ่อม โดยระบบทั้งหมดควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Work Flow) แบบฟอร์ม คำแนะนำหรือการแก้ไข ได้ตามประเภทของเครื่องจักรหรือปัญหา
 2. ระบบการบริหารการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) จัดตั้งแผนการบำรุงรักษา (Master Plan) กับเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปัญหาน้อยที่สุด นอกจากนี้การทำการบำรุงรักษายังช่วยในเรื่องการยืดอายุของเครื่องจักรและความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในอนาคตอีกด้วย
 3. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ระบบเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น การขโมย การใช้อุปกรณ์ผิดวิธี การวางผิดตำแหน่ง ระบบนี้ช่วยในการติดตามเครื่องจักรและประเมินค่าวัดผลประสิทธิภาพ
 4. ระบบบริหารจัดการอะไหล่ (Inventory Management) ระบบเก็บบันทึกข้อมูลและติดตามอุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาถึงต้นทุน จำนวน ที่จัดเก็บและอายุของอะไหล่ โดยระบบควรที่จะสามารถแจ้งเตือนหรือสั่งซื้ออะไหล่ที่ขาดได้โดยอัตโนมัติ
 5. ระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อม รายงานพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมต่อธุรกิจ เช่น รายงานต้นทุนอะไหล่คงเหลือ รายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งานเครื่องจักร (Utilization) รายงานแสดงประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Availability) รายงานแสดงสาเหตุหลักการเสียของเครื่องจักร (Root Cause Analysis) หรือรายงานแสดง ประสิทธิภาพ MTBF MTTR MWT
 6. ระบบการสั่งซื้อ (Purchasing) ระบบการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของธุรกิจที่สามารถแจ้งเตือนการสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติเมื่ออะไหล่หรืออุปกรณ์ขาด
 7. การรองรับกับระบบเสริมอื่นๆ ระบบ CMMS ควรที่จะรองรับกับการทำงานเสริมกับระบบอื่นๆ เช่น การรองรับ Web App, Mobile, Kiosk การรองรับกับ ERP, Scada, PLC หรือ รองรับการทำงานกับบาร์โค้ดหรือ RFID เป็นต้น

ประโยชน์ในการใช้ CMMS

     จากที่กล่าวมาข้างต้นระบบ CMMS เป็นระบบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเนื่องจากเครื่องจักรของโรงงานจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ แต่นอกจากนี้ระบบ CMMS ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่

 • เป็นระบบที่รองรับการซ่อมฉุกเฉินและสามารถจ่ายแผนงานการซ่อมและบำรุงรักษาได้โดยอัตโนมัติ พร้อมการชี้นำแนวโน้มในการเลือกวิธีและรูปแบบบำรุงรักษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเครื่องจักร
 • ระบบ CMMS ช่วยควบคุมและกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบำรุงรักษา รวมถึงธุรกิจจะทราบถึงค่าใช้จ่ายในสัดส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรทั้งหมด
 • ระบบ CMMS ช่วยสร้างคู่มือมาตรฐานในการทำงาน (Work Instruction) ของพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน
 • เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามสถานะและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยพิจารณาจากการเพิ่มอายุและประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • เป็นตัวชี้ถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายรวมถึงพยากรณ์อายุการใช้งานของเครื่องจักรและต้นทุนในการซ่อมแซม
image

PMII - ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุง CMMS ตามมาตรฐานสากล

     PMII คือ ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล CMMS ที่มีฟีเจอร์ครบ รองรับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมและบำรุงรักษา โดย PMII มีจุดเด่นที่การช่วยให้งานซ่อมและบำรุงรักษาเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติด้วยการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT และระบบ Scada, PLC, ERP หรือ GPS นอกจากนี้ PMII ยังรองรับต่ออุปกรณ์มือถือ (Mobile), Kiosk และยังเหมาะสมกับทุกโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง PMII มีฟีเจอร์การทำงานหลักๆ ได้แก่

 1. ระบบจัดการบริหารทรัพย์สิน (Asset Management) - บริหารจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับต่อการเชื่อมโยง กับ ERP, Scada, PLC, GPS
 2. ระบบการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) - รองรับการแจ้งซ่อมได้หลายช่องทาง เช่น PC, Kiosk, PLC , App รองรับการแยกกลุ่มอาการเสีย การจัดเรียงคิวซ่อมโดยยึดถือความสำคัญของเครื่องจักรเป็นหลักและการนำเสนอช่างซ่อม วิธีการซ่อม ขั้นตอนการซ่อม ที่ดีที่สุดในงานนั้นๆ
 3. ระบบวางแผนและพยากรณ์การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Predictive Maintenance) - ระบบวางแผนและพยากรณ์การบำรุงรักษาที่สร้างได้อย่างอิสระหลายรูปแบบพร้อมระบบยังใช้งานง่ายด้วยการแสดงตารางงาน (Master Plan) ในรูปแบบปฎิทินที่สามารถสั่งเลื่อนแผนได้ทันทีแค่ Drag and Drop เท่านั้น
 4. ระบบการบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance) - แจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักร (โดยการดึงข้อมูลจาก Scada หรือ PLC) พร้อมออกใบสั่งงานเมื่อเครื่องจักรเริ่มผิดปกติไปยังหน่วยงานซ่อมบำรุงหรือ Mobile Application ของช่างได้อย่างอัตโนมัติและทันที
 5. ระบบการจัดการอะไหล่คงคลัง (Inventory Management) - คำนวนและแจ้งเตือนจำนวนอะไหล่ที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติพร้อมพยากรณ์การใช้อะไหล่ล่วงหน้าอีกทั้งยังสามารถคำนวณอายุอะไหล่ได้โดยอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นถึงการใช้งานอะไหล่อย่างคุ้มค่าสูงสุด
 6. ระบบรายงานข้อมูล (Report Management) - รายงานแสดงประวัติการซ่อมที่บอกถึงเวลาหยุดเครื่อง เวลาซ่อม เวลารอและค่าใช้จ่ายอื่น, รายงานการแสดงความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องจักร, รายงานแสดงประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร, รายงานแสดงสาเหตุการเสียหลักของเครื่องจักร, รายงานแสดงประสิทธิภาพ MTBF MTTR MWT และรายงานเชิงวิเคราะห์และแนวโน้มของงานซ่อมบำรุง

BENEFFITS

CMMS - PMII - Automated Maintenance
 
Automated Maintenance
ให้กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาเป็นไปได้
อย่างอัตโนมัติพร้อมให้คำแนะนำ
การ
บำรุงรักษาที่เหมาะสม
CMMS - PMII - Cost Management
 
Cost Management
บริหารจัดการต้นทุน ควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรม
ซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CMMS - PMII - Maximize Efficiency
 
Maximize Efficiency
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
ลดความผิดพลาด
อย่างสูงสุด
ทั้งเครื่องจักรและ
พนักงานซ่อมบำรุง
CMMS - PMII - Predictive Maintenance
 
Predictive Maintenance
สามารถชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหา
รวมถึงพยากรณ์อายุเครื่องจักรและ
ต้นทุนในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้น

KEY FEATURES

CMMS - PMII - Asset Management
Asset Management
บริหารจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ได้อย่างไม่จำกัด แสดงประสิทธิภาพเครื่องจักรและต้นทุน
CMMS - PMII - Corrective Maintenace
Corrective Maintenance
รองรับการแจ้งซ่อมได้หลายช่องทาง จัดเรียงคิวการซ่อม นำเสนอวิธีการซ่อมและช่างที่ดีที่สุด
CMMS - PMII - Preventive Maintenance
Preventive Maintenance
ระบบวางแผนและพยากรณ์การบำรุงรักษาตามตารางงานในรูปแบบปฎิทินที่สามารถสั่งเลื่อนแผนได้ทันที
CMMS-PMII-Condition-based Maintenance
Condition-based Maintenance
แจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักรพร้อมออกใบสั่งงานได้อย่างอัตโนมัติ
CMMS-PMII-Inventory Management
Inventory Management
คำนวนและแจ้งเตือนจำนวนอะไหล่ที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติ พร้อมพยากรณ์อะไหล่ที่ใช้ล่วงหน้า
CMMS-PMII-Reports Management
Reports Management
รายงานแสดงประวัติการซ่อมที่บอกถึงเวลาหยุดเครื่อง เวลาซ่อม เวลารอ ค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นๆ
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

CMMS-PMII-Contact-Us
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้