About DTCi

เราช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย
IT Solution ที่มีคุณค่า มากว่า 20 ปี
DTC Internetworking Co.,Ltd.
 
บริษัทผู้วางระบบที่เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างและพัฒนาให้ระบบ Server Network และ ข้อมูล สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
อยู่ตลอดเวลา โดยเรามุ่งเน้นในเรื่องความรวดเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัย

ตลอดเวลามากกว่า 20 ปี เราได้ส่งมอบ Solution ที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยทีมงา
มืออาชีพและพันธมิตรทางธุรกิจที่เข็มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทของลูกค้าเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
 
 
 
วิสัยทัศน์
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน IT Solution
ที่มุ่งมั่นมอบความต่อเนื่อง
อย่างสูงสุดแก่ธุรกิจ
พันธกิจที่เรายึดมั่น
24/7 Business
นำเสนอนวัตกรรมและบริการพร้อมให้คำแนะนำที่มีคุณค่ามุ่งสร้างความต่อเนื่อง
อย่างสูงสุดแก่ธุรกิจ
Professional
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
บุคคลากรให้ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ
Branding
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักพร้อมรักษาความสัมพันธ์กับผู้ทีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ค่านิยมองค์กร
Decision making
ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
แม่นยำ ทันเวลา
Team leadership
สร้างผู้นำ พร้อมสร้างทีม
เพื่อสร้างงาน
Communication
ใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
Innovation
นวัตกรรมสร้างขึ้นได้ในองค์กร
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


ติดต่อพวกเรา
Powered by MakeWebEasy.com