Logistics Software

ติดตั้งระบบจัดการบริหารการขนส่ง (TMS) ที่มีฟีเจอร์ครบ
ครอบคลุมเพื่อให้งานขนส่งสะดวกและจัดการง่ายขึ้น

ออกแบบ ติดตั้งระบบบริหารจัดการการขนส่ง (TMS) 

มีระบบบริหารจัดการการขนส่ง (TMS) ที่ทำให้ทุกการขนส่งสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการออกแบบระบบ Transportation Management System จาก DTCi

TMS คืออะไร?

     Transportation Management System (TMS) หรือ ระบบบริหารจัดการการขนส่ง คือ ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรืองานในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ทั้งหมดของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือพร้อมลดต้นทุนได้สูงสุด ซึ่งเมื่อกล่าวถึง TMS เรามักจะพูดถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการขนส่งได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการซึ่งได้แก่ การรับคำสั่งการขนส่งและการตรวจสอบสถานะการขนส่ง การยืนยันการรับงาน การบริหารจัดการเส้นทางและเที่ยวรถ การติดตามสถานะการขนส่งไม่ว่าจะเป็น ยานพาหนะ อุปกรณ์ พนักงานและงานได้อย่างเรียลไทม์ การเก็บชำระเงินและบันทึกรายรับรายจ่ายรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง โดยระบบ TMS สามารถบริหารจัดการพัสดุต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ด้วยการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ระบบ RFID หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) และเครื่องพิมพ์พกพา (Mobile Printers) 

หน้าที่และคุณสมบัติขั้นต้นของ TMS ควรมีอะไรบ้าง? 

     ระบบ TMS มีขอบเขตการทำงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการที่สำคัญของระบบการขนส่ง โดยเริ่มต้นจากการวางแผนจัดการการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบ TMS จะพิจารณาจากตัวแปรหลากหลายตัวแปร เช่น อาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวนค้นหาเส้นทางการจัดส่งที่ประหยัดที่สุด (Routing) และใช้งานรถและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Utilization) เพื่อให้ธุรกิจสามารถจัดตารางการเดินรถและจัดส่งสินค้าขึ้นแต่ละคันรถ (Scheduleing & Loading) ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งหลังจาก TMS ได้กำหนดเส้นทางการขนส่งที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารต้นทุนแล้ว  ระบบ TMS จะช่วยในการบริหารจัดการแจกจ่ายตารางการเดินรถไปยังพนักงานแต่ละคนโดย TMS ช่วยในการยืนยันการรับส่งงานรวมถึงบันทึกข้อมูลและระบบการยืนยันการรับของ นอกจากนี้แล้ว TMS ยังช่วยในการติดตามและแจ้งเตือนสถานะงาน พนักงานและยานพาหนะเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการจัดส่งที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าต่อลูกค้าได้

ผลประโยชน์ในการใช้ TMS

     TMS เป็นระบบที่ช่วยยกระดับกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประโยชน์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ TMS นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ TMS มาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งก็เนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายจริงที่ธุรกิจต้องเสียไปเท่านั้นที่ธุรกิจจะลดได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางการขนส่งอย่างน้ำมันหรืออะไหล่ แต่ธุรกิจยังสามารถลดต้นทุนอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเที่ยวเปล่า ระยะเวลาในการขนถ่ายขึ้นพาหนะ เป็นต้นและนอกจากผลประโยชน์หลักข้างต้นที่ได้กล่าวไป TMS ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก ดังนี้

 1. TMS ช่วยให้ระบบการวางแผนและการติดตามการขนส่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานแบบดั้งเดิมที่ใช้พนักงานในการจัดการการขนส่งได้
 2. TMS ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบการขนส่งซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้าเนื่องจากความสามารถในการตรวจสอบสถานะการขนส่งได้แบบทันที
 3. TMS ช่วยให้กระบวนการการขนส่งเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4.  สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในระบบ TMS มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อต่อยอดในธุรกิจ เช่น สรุปรายรับรายจ่าย เส้นทางที่ใช้ประจำ

SKY FROG - ซอฟต์แวร์ TMS ที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมทุกงานขนส่ง

    SKY FROG เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา Software ที่ให้บริการวางระบบการจัดการบริหารการขนส่ง (TMS) ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำแนะนำ การติดตั้งทั้งอุปกรณ์ Hardware และ Software TMS พร้อมมี Call Center ที่มีบริการให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา (24 x 7) โดย SKY FROG รองรับการให้บริการทั้งแบบ Web App และ Mobile App และมีฟีเจอร์ครอบคลุมในทุกงานการขนส่งตามระบบ TMS มาตรฐาน ซึ่งได้แก่

 • Vehicle Planning - วางแผนการใช้ยานพาหนะด้วยข้อมูลเส้นทางเดินทางและการจราจร
 • Route Optimization - จัดการเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS
 • Job Dispatcher - มอบหมายงานจากผู้จัดการงานได้โดยอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 • Proof of Delivery - ระบบยืนยันการขนส่งพร้อมส่งคำยืนยันกลับสำนักงานโดยอัตโนมัติ
 • Real-time Tracking - ติดตามอุปกรณ์ พนักงาน ยานพาหนะ งาน ผ่าน Google Map
 • Communication - ติดต่อสื่อสารเป็นทีมได้อย่างรวดเร็วและทันทีด้วยข้อความและเสียง
 • Report - สรุปผลการดำเนินงานเป็นรายงานและ Dashboard

BENEFITS

TMS - Skyfrog - Cost Reduction
 
Cost Reduction
ลดต้นทุนการดำเนินงานในการ
ขนส่งทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
และต้นทุนค่าเสียโอกาส
TMS - Skyfrog - Reducing Human Error
 
Reducing Human Error
ช่วยลดความผิดพลาดจากการ
ทำงานแบบดั้งเดิมที่ใช้พนักงาน
ในการจัดการการขนส่งได้

TMS - Skyfrog - Increase Work Efficiency
 
Increase Work Efficiency
เพิ่มประสิทธิภาพในงานขนส่ง
ใช้งานทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุด (Utilization)
TMS - Skyfrog - Reports
 
Business Development
นำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บใน
ระบบ TMS 
มาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อต่อยอดในธุรกิจ

KEY FEATURES

TMS - Skyfrog - Vehicle planning
Vehicle Planning
วางแผนการใช้ยานพาหนะด้วยข้อมูลเส้นทางเดินทางและการจราจร
TMS - Skyfrog - Route Optimization
Route Optimization
จัดการเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS
TMS - Skyfrog - Job Dispatcher
Job Dispatcher
มอบหมายงานจากผู้จัดการงานได้โดยอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
TMS - Skyfrog - Proof of Delivery
Proof of Delivery
ระบบยืนยันการขนส่งพร้อมส่งคำยืนยันกลับสำนักงานโดยอัตโนมัติ
TMS - Skyfrog - Realtime Tracking
Real-time Tracking 
ติดตามอุปกรณ์ พนักงาน ยานพาหนะ งาน ผ่าน Google Map
TMS - Skyfrog - Communication
Communication
ติดต่อสื่อสารเป็นทีมได้อย่างรวดเร็วและทันทีด้วยข้อความและเสียง
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

TMS-Skyfrog-Contact-Us
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้