Enterprise Software

ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ที่ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว
ในการทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานขาย ซ่อมแซม ขนส่งและคลัง

ออกแบบ ติดตั้ง Enterprise Software ภายในองค์กร

มีระบบ Enterprise Software ที่จะช่วยยกระดับการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กรให้รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
ด้วยการออกแบบระบบ Enterprise Software จาก DTCi
 
 
 

Sales Software - ซอฟต์แวร์งานขาย

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในงานขายด้วยซอฟแวร์ CRM
 
 • CRM - เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ Prospect พร้อมภาพถ่ายได้ทันที
 • Order Taken - รับคำสั่งซื้อ/ขาย ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น ช่วยลดขั้นตอนในการขาย
 • Marketing Activity - นำเสนอโปรโมชั่นได้ทันทีจากการคำนวนยอดสั่งซื้ออัตโนมัติ
 • Sales Report - แสดงยอดขายของพนักงานขายรายบุคคลเพื่อดูศักยภาพการขาย
 • Check-in - ระบุตำแหน่งร้านค้า ทำให้พนักงานสามารถติดตามลูกค้าได้ 
 • Sales Analysis - แสดงยอดขายสินค้า ยอดขายลูกค้ารวมถึงรายงานวิเคราะห์อื่นๆ
 • Workflow - สร้างมาตรฐานการทำงานให้กับทีมขายอย่างมืออาชีพ

  Sales-Software-Detail
image
image

Maintenance Software - ซอฟต์แวร์งานซ่อมบำรุง

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในงานซ่อมบำรุงด้วยซอฟต์แวร์ CMMS

 • Maintenance Management - ช่วยในการบริหารงานซ่อมบำรุง การตรวจสอบและการวิเคราะห์แบบ Real - Time เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในงานซ่อมบำรุง
 • Work Instruction - สร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
 • Expense Management - ระบบควบคุมและกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานบำรุงรักษา
 • Work Order Control - จ่ายแผนงานบำรุงรักษาได้โดยอัตโนมัติและกำหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้
 • Corrective Maintenance - ใช้ควบคุมงานเครื่องจักรในกรณีเสียฉุกเฉินหรือซ่อมสร้าง
 • Forecasting - พยากรณ์อายุการเดินเครื่องจักรอัตโนมัติพร้อมแจ้งเวลาที่เครื่องจะเสีย
 • Issue Analysis - ชี้ถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดความเสียหาย
 • Inventory Control - ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวการใช้พัสดุ-อะไหล่กับแผนงาน

Maintenance-Software-Detail

POS/WMS Software - ซอฟต์แวร์งานขายและสต็อค

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในงานขายและสต็อคด้วยซอฟแวร์ POS

 • Point of Sales (POS) - ระบบขายหน้าร้านแบบครบวงจรทั้งซอฟต์แวร์ในการขายและเก็บข้อมูลสินค้าพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เป็นต้น
 • Warehouse Management (WMS) - ระบบช่วยบริหารสินค้าคงคลังระหว่างคลัง แบ่งแยกสินค้าตามประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 • Accounting and Finance - ระบบบริหารบัญชีการเงินครบตามความต้องการของธุรกิจ
 • Inventory Management - ระบบบริหารสินค้าคงคลัง เห็นการเคลื่อนไหวซื้อขาย เข้าออก ยอดคงเหลือเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนถ้าสินค้าคงเหลือน้อยกว่า safty stock
image

Logistics Software - ซอฟต์แวร์งานขนส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในงานขนส่งด้วยซอฟแวร์  TMS

 • Vehicle Planning - วางแผนการใช้ยานพาหนะด้วยข้อมูลเส้นทางเดินทางและการจราจร
 • Route Optimization - จัดการเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS
 • Job Dispatcher - มอบหมายงานจากผู้จัดการงานได้โดยอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 • Proof of Delivery - ระบบยืนยันการขนส่งพร้อมส่งคำยืนยันกลับสำนักงานโดยอัตโนมัติ
 • Real-time Tracking - ติดตามอุปกรณ์ พนักงาน ยานพาหนะ งาน ผ่าน Google Map
 • Communication - ติดต่อสื่อสารเป็นทีมได้อย่างรวดเร็วและทันทีด้วยข้อความและเสียง
 • Report - สรุปผลการดำเนินงานเป็นรายงานและ Dashboard

  Logistics-Software-Detail

BENEFITS

Enterprise-Software-Enterprise-Mobility
Enterprise Mobility
ลดขั้นตอนการทำงานขององค์กรลง ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดเวลา
Enterprise-Software-Operational-Visibility
Operational Visibility
ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นและติดตามผลการปฎิบัติการได้แบบ Real Time ผ่าน Report และ Dashboard
Enterprise-Software-Speed-up-work
Speed Up Work
เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานพร้อมช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
Enterprise-Software-Improve-Accuracy
Improve Accuracy
เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ในการดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์การบริหารและควบคุมในงานต่างๆ

Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Enterprise-Mobile-Computing-Contact-Us

Powered by MakeWebEasy.com